ภารกิจของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย


1. จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษาโดยมีภารกิจดังนี้

         ดำเนินการกำหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา กำหนดวาระการประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานที่มีภารกิจในการนำเสนองานต่อสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบองค์ประชุม จดบันทึกรายงานการประชุมและการตรวจสอบความถูกต้อง ยืนยันกำหนดการประชุมครั้งต่อไป

2. ประสานงานและการอำนวยความสะดวกสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยมีภารกิจดังนี้

         ดำเนินการมอบเอกสารที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเพื่อรับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จัดหาข้อมูลที่สำคัญที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องใช้ในการประชุมหรือประกอบการตัดสินใจรับรองการจัดทำแผนกลยุทธ์ หรือภารกิจอื่นๆ ประสานงานเรื่องการประชุมตามกำหนดการของการประชุมตลอดปีการศึกษา และ การประชุมในวาระพิเศษอื่น ๆ ที่อาจจะจัดขึ้น

3. รวบรวมข้อมูลสาระสำคัญที่สำคัญของมหาวิทยาลัย และการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจดังนี้

         รวบรวมเอกสารสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งรายงานการประชุม รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบาย เผยแพร่ข้อมูลจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปยังบุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้รับทราบนโยบายและการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูลและข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

4. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมของสภามหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจดังนี้

         รวบรวมมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการให้ปฏิบัติการของหน่วยงานหรือบุคลากร ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือหน่วยงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยสรุปรายงานความก้าวหน้า หรือปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานตามคำสั่งของสภามหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

5. ประเมินสภามหาวิทยาลัย

         ดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินสภามหาวิทยาลัยจัดเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการประเมินสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการการประเมินสภามหาวิทยาลัยตามกรอบเวลา และสรุปผลการประเมินสภามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย


การประชุม : ครั้งที่ 3/2561
วันที่ :24 พฤษภาคม 2561
เวลา : 16.00 น.
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3

ปฏิทินทั้งปี

-
 
 

การประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2561

รูปภาพกำลังดำเนินการ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444

วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200

Copyright © 2012 Kasem Bundit University All Rights Reserved