รายนาม/ประวัติ


ศาสตราพิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
นายกสภามหาวิทยาลัย

คุณวุฒิ

พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2504)

M.B.A. Syracuse University, U.S.A. (พ.ศ.2508)

ประกาศนียบัตร Controllership Syracuse University, U.S.A. (พ.ศ.2507)

M.S. (Agr.Econ) University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ.2514)

M.S. (Bus.) University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ.2514)

Ph.D. (Bus.) University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ.2515)

ประวัติหน้าที่การงาน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ศาสตราพิชาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ

กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประธานกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์

คุณวุฒิ

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการทูต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโททางการทูต (ร.ม.) (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

M.A. (International Relations) มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ในวอชิงตัน ดี.ซี.

Ph.D. (Political Science) มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ ในรัฐอิลลินอยส์

ประวัติหน้าที่การงาน

ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ กรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ

กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

กรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันพระปกเกล้า

กรรมการติดตามและประเมินผล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

อกพ. กระทรวง สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุณหจินดา

คุณวุฒิ

Ph.D. (Finance) Florida International U., U.S.A.

M.S. (Finance) Florida International U., U.S.A.

บช.บ. (การบัญชี) (เกียรตินิยม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติหน้าที่การงาน

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขาธิการโครงการปริญญาเอกร่วม สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการนานาชาติ ThammasatRevies

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณาทุนศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะกรรการบริหารกองทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ไวรด์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัทออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

คณะวุฒยาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ศาสตราจารย์ สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา

คุณวุฒิ

รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2519)

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2523)

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย (2524)

Ph.D. Political Science (Public Finance Administration), Northern Illinois University, De Kalb, Illinois, USA. (2534

ประวัติหน้าที่การงาน

กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการสภาพัฒนาการเมือง

กรรมการเจรจาข้อตกลงของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

กรรมการสภาที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

อนุกรรมการศึกษาและติดตามการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อนุกรรมการด้านสนับสนุนทรัพยากรการอุดมศึกษา

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)

ประธานอนุกรรมาธิการประมวลความคิดเห็นประชาชนสู่รัฐธรรมนูญ กรอบที่ 1 สิทธิเสรีภาพของประชาชน

กรรมการกำกับการศึกษาโครงการ An Analysis of the Decentralized Budget for Social Service at the Tambon Administrative Organization (TAO) Level

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า กรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจทางการคลัง ธนาคารโลก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสตูลและสุพรรณบุรี


ศาสตราจารย์ ดร.นราศรี ไววนิชกุล

คุณวุฒิ

พาณิชยศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2497

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถิติ North Carolina State University 2504

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการจัดการ University of Texas at Austin 2514

ประวัติหน้าที่การงาน

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาฯ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

นายกสมาคมเพื่อสตรีสมาคมสตรีระหว่างประเทศ

กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้จัดตั้งศูนย์พัฒนาธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัชต์

กรรมการสภาวิทยาลัยพิชญบัณฑิต


นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

คุณวุฒิ

เตรียมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2512

วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2514

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2516

สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา พ.ศ. 2520

อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสมาคม พ.ศ. 2528

อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญเวชกรรมป้องกัน สาขาสุขภาพจิตชุมชน แพทยสมาคม พ.ศ. 2537

ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414) กองบัญชาการทหารสูงสุด) พ.ศ. 2545

Honorary Professor of Guilin medical College (ศาสตราจารย์ กิตติมศักดิ์ด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน) Guilin Medical College พ.ศ. 2544

Doctor and Professor of Liaoning Provincial Academy of Traditional Chinese Medicine (ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์ด้านการแพทย์แผนจีน) Liaoning Provincial Academy of Traditional Chinese Medicine พ.ศ. 2544

ประวัติหน้าที่การงาน

เตรียมแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2512

วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2514

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2516

สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2523

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา พ.ศ. 2520

อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสมาคม พ.ศ. 2528

อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญเวชกรรมป้องกัน สาขาสุขภาพจิตชุมชน แพทยสมาคม พ.ศ. 2537

ปริญญาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414) กองบัญชาการทหารสูงสุด) พ.ศ. 2545

Honorary Professor of Guilin medical College (ศาสตราจารย์ กิตติมศักดิ์ด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน) Guilin Medical College พ.ศ. 2544

Doctor and Professor of Liaoning Provincial Academy of Traditional Chinese Medicine (ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์ด้านการแพทย์แผนจีน) Liaoning Provincial Academy of Traditional Chinese Medicine พ.ศ. 2544


รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี วทบ. (เคมีเทคนิค สาขาเคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บธม. (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาเอก Ph.D. (Finance), University of Mississippi

ประวัติหน้าที่การงาน

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และวาณิชธนากร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มิตรไทยยูโรพาร์ทเนอร์ จำกัด

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร สมาคมวิเคราะหลักทรัพย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอ็บซอร์แบนท์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


รองศาสตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธ์

คุณวุฒิ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2507

สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางกฎหมายเปรียบเทียบ จาก Southern Methodist University, U.S.A พ.ศ. 2513

ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ (Cert. International & Comparative Law) South Westhern Legal Foundation U.S.A. พ.ศ. 2513

สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๓๙ ปี พ.ศ. 2540 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545

ประวัติหน้าที่การงาน

รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตและบริการชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

กรรมการการประปานครหลวง

กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาชิกวุฒิสภา

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ

คุณวุฒิ

Dr.Ing. (Chemical Eng.) Univ.Des Sciences et Techniques du Languedoc, France 1980

D.E.A. (Chemical Eng.) Univ.Des Sciences et Techniques du Languedoc, France 1978

วศ.บ. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514 B.Eng. Chulalongkorn University

ประวัติหน้าที่การงาน

หัวหน้าภาควิชาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการฯ สำนักบริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุปนายกสภาคนที่ 1 สภาวิศวกร

กรรมการสภาวิศวกร

ประธานอนุกรรมการรับรองปริญญาสาขาวิศวกรรมเคมี สภาวิศวกร

ประธานอนุกรรมการสอบเลื่อนระดับสามัญและวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคมี สภาวิศวกร

อนุกรรมการรับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


นายวรเดช หาญประเสริฐ

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา (พ.ศ.2553)

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ Middle Tennessee State University (พ.ศ.2527)

อบรม หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักการบริหารเศรษฐกิจ บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ.2550)

อบรม หลักสูตร นักบริหารระดับสูงผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 56 สำนักงาน ก.พ. (2550)

อบรม Lvey Executive Program Richard lvey School of Business The University of Western Ontario ประเทศแคนาดา (พ.ศ.2551)

อบรม วปอ. รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ.2553)

ประวัติหน้าที่การงาน

ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจรายการกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

อธิบดีกรมการบินพลเรือน กรการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม

กรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

กรรมการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม


นายวุฒิชัย สิงหมณี

คุณวุฒิ

ปริญญา ตรี วิศวกรรมการบิน มหาวิทยาลัย FEATI, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

ประวัติหน้าที่การงาน

กรรมการสถาบันการบินพลเรือน

กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

รองอธิบดีฝ่ายความปลอดภัยกรมการขนส่งทางอากาศ

อธิบดีกรมการบินพลเรือน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดร.วัลลภ สุวรรณดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คุณวุฒิ

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเซนต์คาเบรียล พ.ศ.2508

B.S. in Ed. (HONS.) Northern Illinois University สาขาการประถมศึกษา พ.ศ.2512

M.S. in Ed. Northern Illinois University สาขาหลักสูตรและนิเทศการสอน พ.ศ.2514

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2522

Ph.D. Illinois State University สาขาการอุดมศึกษา พ.ศ.2538

หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2539

ประวัติหน้าที่การงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย

กรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา

กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม

นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแห่งประเทศไทย

นายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขาธิการสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย


ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี B.B.A. (Management) University of Illinois 1973

ปริญญาโท M.B.A. (Marketing) Northern Illinois University 1975

ปริญญาเอก Ph.D. (Education Administration and Foundation) Illinois State University 1995

ประวัติหน้าที่การงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมพาณิชย์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมบัณฑิต จำกัด


ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คุณวุฒิ

ปริญญาตรี B.B.A. (Accounting) Assumption University, Bangkok Thailand

ปริญญาโท M.A. (Economics) Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.

ปริญญาเอก Ph.D. (Economics) Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.

ประวัติหน้าที่การงาน

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการชุดต่างๆ ในสภาผู้แทนราษฎร

ประธานคณะอนุกรรมการการผลิตด้านการอุตสาหกรรม สำนักงานสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการในคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อาจารย์บรรยายพิเศษ / กรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่ง

กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

เลขาธิการสมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัทเอกชนหลายแห่ง


การประชุม : ครั้งที่ 3/2561
วันที่ :24 พฤษภาคม 2561
เวลา : 16.00 น.
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3

ปฏิทินทั้งปี

-
 
 

การประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2561

รูปภาพกำลังดำเนินการ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444

วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200

Copyright © 2012 Kasem Bundit University All Rights Reserved