หลักการและเหตุผล


         ด้วยสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจำต้องปฏิบัติภารกิจสำคัญหลายๆด้าน เพื่อดำเนินการปรึกษาหารือ ตัดสินใจ รวมทั้งสั่งการให้มีการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำตลอดปีการศึกษา

         ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความราบรื่น จึงเห็นสมควรจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยด้วย


การประชุม : ครั้งที่ 3/2561
วันที่ :24 พฤษภาคม 2561
เวลา : 16.00 น.
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3

ปฏิทินทั้งปี

-
 
 

การประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2561

รูปภาพกำลังดำเนินการ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444

วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200

Copyright © 2012 Kasem Bundit University All Rights Reserved